OV en bushalte

Momenteel bedient de bushalte aan de provinciale weg onze wijk. Op termijn worden er haltes in de wijk geplaatst. Vooralsnog is niet zeker waar en wanneer de halte in de wijk wordt geplaatst. Het is wel zeker dat bij het plaatsen van de halte in de wijk, de halte aan de provinciale weg komt te vervallen (ondanks wens vanuit de wijk). De wijkvereniging is inmiddels aangesloten op dit traject en we wachten nu op voorstellen vanuit de gemeente over de locatie van de nieuwe halte.

BuurtPreventieApp

Om onze wijk zo veilig mogelijk te houden, hebben vrijwilligers sinds kort een BuurtPreventieApp voor Westergouwe opgezet. Westergouwe is opgedeeld in secties en elke sectie krijgt een aparte BuurtPreventieApp groep en wordt beheerd door een beheerder. Deze beheerders staan tevens onderling met elkaar in contact om informatie te kunnen delen

Een beheerder van de groep houdt in de gaten wie zich aanmeldt en of het gebruik volgens de regels plaatsvindt. Wij raden daarom ook alle bewoners van Westergouwe aan om zich aan te melden bij deze BuurtPreventieApp. Hoe meer bewoners zich aanmelden hoe sneller en adequater er opgetreden kan worden bij een verdachte situatie.

Er wordt gebruik gemaakt van de applicatie Telegram.

Momenteel is er gestart met:

  • De tuinenbuurt
  • Eiland 2

Aanmelden en meer informatie is te vinden op de volgende website: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAO0OZztnvG-uRpAAZwj09N6cpsVVDytGu6RA_KnAXzs8ucg/viewform?usp=sf_link

Mocht je interesse hebben om beheerder te worden, geef dit dan aan via het aanmeldingsformulier of stuur een email. Mocht je verder nog vragen hebben, ook dan kun je ons een email sturen: BuurtPreventieWestergouwe@gmail.com

Fietssituatie Julianasluis

De wijkvereniging is in overleg met de gemeente om de fietssituatie bij de Julianasluis te verbeteren.

Verkeer in de wijk

De wijkvereniging is met de gemeente in gesprek over meerdere punten omtrent ergernissen in het verkeer in de wijk. Zoals het tegen de richting inrijden van de éénrichtingswegen, te hard rijden op de grote doorgangswegen en het rijden door de grasstrook op eiland 1. Er wordt gezocht naar oplossingen voor deze problemen. Ook maakt de wijkvereniging zich hard voor zebrapaden in de wijk, helaas is hier nog weinig voortang op te melden. 

Inclusieve wijk

Onze wijk is door de gemeente Gouda aangemerkt als Inclusieve Wijk. Dit landelijke innovatieprogramma wordt begeleid door organisatie Platform 31 in opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken. Onder de naam Gebiedscoalitie Westergouwe werken een aantal organisaties samen om de inclusieve wijk te bewerkstelligen. De wijkvereniging is hier ook bij aangesloten. 

Enquête 

Uit de recente enquête zijn een aantal punten naar voren gekomen waar we ondertussen al mee aan de slag zijn. De rest willen we in de toekomst ook onze aandacht geven, veel genoemde punten waren onder andere:

  • Zitbankjes
  • Speelvoorzieningen, zowel voor 0-4 en 4-12 jaar.
  • Vuilnisbakken
  • Drempels en verlichting
  • Uitlaatveld honden

Afgerond: AED plaatsen + cursus reanimatie avond

De AED is bevestigd aan de gevel van Schoklandplantsoen 55 en is 24/7 bereikbaar.  Vanuit de wijkvereniging worden reanimatiecursussen aangeboden. De eerste reanimatiecursus met AED heeft in februari 2020  plaatsgevonden. Wij willen de deelnemers er (nogmaals) aan herinneren om met jullie certificaatnummer je aan te melden als burgerhulpverlener op de website HartslagNu.nl.

Afgerond: Camera toezicht

In de afgelopen periode hebben zich in de wijk incidenten voorgedaan waaruit de wens voor cameratoezicht is voortgekomen, het standpunt van de gemeente hierin is als volgt:  Er worden geen camera’s geplaatst bij de ontsluitingen van de wijk. Gouda gebruikt dit als laatste sluitstuk van veiligheid en er is nog geen reden, want de wijk kent nog steeds de laagste criminaliteit. Ook ‘s nachts houdt de politie herkenbaar en onherkenbaar toezicht in de wijk. Er zijn mogelijkheden (ook in 2020) om subsidies aan te vragen voor inbraakwerende maatregelen: https://www.gouda.nl/Inwoners/Wonen_en_verbouwen/Veiligheid_en_wijken/Veiligheid_en_wijken/Veilig_In_en_Om_uw_huis/Subsidie_voor_inbraakwerende_maatregelen

Afgerond: Kerstbomen

Op aandringen van de wijkvereniging was er in januari 2020 voor het eerst de mogelijkheid om ook in de Westergouwe de kerstbomen in te leveren bij een inzamelpunt van Cyclus. 

Afval

Mede op ons aandringen zijn er ringen geplaatst voor de bevestiging van afvalzakken van plastic.